AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Ściany działowe z gk czy przedścianki gipsowo kartonowe to bardzo kosztowy rodzaj prac budowlanych dlatego należy koniecznie mieć na uwadze poniższe uwagi, by prace wykończeniowe zostały zrealizowane zgodnie z naszym projektem i koncepcją oraz by firma wykończeniowa i realizacyjna miała jasność naszych oczekiwań, uzupełnić należy poniższe warunki o nasze wytyczne budowlane będące uszczegółowieniem poniższej tabeli.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK POPRAWNIE WYKONAĆ ŚCIANKI DZIAŁOWE GIPSOWO-KARTONOWE GK ORAZ OBUDOWY WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów oraz systemu do 3 dni od udzielenia zlecenia.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Zgodność stosowanych materiałów Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami, m.in. normami PN-EN 520.2006 oraz PN-EN 13501-2
3 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" (wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)
5 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż], rusztowanie musi posiadać certyfikat CE
6 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
7 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
8 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeśli wymagany
9 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
10 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu lub zniszczeniu z powowdu prowadzonych przez podwykonawcę robót.
11 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Powykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót.
12 Obmiar robót Wg. faktycznego wykonania zakresu ścian i przedścianek w m2, z obmiaru nie wytrąca się otworów poniżej 1m2. Nieopłytowana część konstrukcji, nie jest podstawą rozliczenia.
13 Wykonanie otworów drzwiowych Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich otworów drzwiowych oraz ościeży wskazanych przez GW, w obrębie swojego obszaru prac. W cenie należy ująć wszystkie niezbędne elementy, konieczne do prawidłowego wykonania otworów drzwiowych, niezależnie od masy drzwi. Waga skrzydła drzwiowego zostanie wskazana przez GW.
14 Prowadzenie robót Na podwykonawcy spoczywa obowiązek udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących określonego obszaru prac, których celem jest ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, koordynacji z innymi branżami i uczestnikami robót na danym obszarze. Wszelkie zauważone błędy projektowe należy zgłosić GW przed rozpoczęciem określonych robót, wraz z zaproponowaniem równoważnego rozwiązania. Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz zaimpregnować cięte krawędzie i otwory
15 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót (w tym płytowanie); wykonanie płytowania na niewielką, konieczną wysokość od posadzki lub stropu, w celu wykonania warstw posadzkowych, przeprowadzania instalacji lub montażu sufitu; obliczenia statyki ścian i przedścianek; obrobienie i zabudowanie wymaganych wnęk i słupów oraz innych elementów, niezaleznie od kształtu, zgodnie z projektem; stosowanie niezbędnych taśm uszczelniających do łączenia płyt oraz taśm akustycznych do posadawiania ścianek, a także wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót zgodnie z projektem
16 Zabudowy wc oraz wzmocnienia Podwykonawcy powinien ująć w cenie wzmocnienia w wc oraz pod szafki i inne obciążenia punktowe. Przez takie wzmocnienie należy rozumieć stosowanie w ściankach lub przedściankach wzmocnienia od tyłu odpowiedniej nośności płytą OSB / sklejką / blachy 1mm (zależnie od wymagań poprawnosci rozwiązań i woli GW) lub jeżeli wzmocnienie należy zastosowaść w ściance, a jest ona jeszcze obudowana przedścianką, to wzmocnienie może być zastosowane w postaci płyty OSB / sklejki zamiast 2-giej wierzchniej płyty w ściance.
17 Dostawa materiału Na podwykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia materiałów na stanowisko pracy. Zleceniodawca przekaże informacje na temat dostawcy systemu jaki będzie jedynym dopuszczalnym do stosowania na obiekcie, lecz w obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót. Podwykonawca odpowiedzialny jest za własny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
18 Połączenia ścianek i przedścianek z innymi elementami oraz dylatacje Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych połączeń ścianek i przedścianek zgodnie z zasadami wybranego systemu oraz projektu wykonawczego. Przez połączenia należy rozumieć wszelkie niezbędne połączenia oraz dylatacje stałe, ruchome i inne, poziome i pionowe oraz dylatacje systemowe. Dylatacje należy rozmieścić zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i w sposób skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez GW.
19 Klatki schodowe Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót na wszystkich elementach klatek schodowych, wchodzących w zakres przestrzenny realizowanych robót przez siebie, jeśli konieczność takich robót będzie miała miejsce.
20 Wysokość wykańczania ścian Powykonawca zobowiązany jest do wykonania płytowania ścian i przedścianek na określoną przez dokumentację projektową i GW wysokość ściany.
21 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
22 Otworowanie Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych otworów i przejść. Otwory bez odporności ogniowej należy zabezpieczyć, a z odpornością ogniową należy wykończyć i  przygotować do zamknięcia (zamknięcie po stronie instalatorów)
23 Rozliczenie etapowe robót Rozliczenie etapowe robót, dla rozliczń cząstkowych następuje wg poniższego schematu:
1) ścianki
50% ceny jednostkowej - konstrukcja wraz z podwójnym płytowaniem z jednej strony i szpachlowaniem pomiędzy warstwami
30% ceny jednostkowej - izolacja wraz z zamknięciem ścian i szpachlowanie pomiędzy warstwami
20% ceny jednostkowej - końcowe szpachlowanie
2) przedścianki
50% ceny jednostkowej - konstrukcja
30% ceny jednostkowej - izolacja wraz z zamknięciem przedscianki i szpachlowanie pomiędzy warstwami
20% ceny jednostkowej - końcowe szpachlowanie
24 Akustyka ścian Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań akustycznych R'w zgodnie z załącznikiem. W zapytaniu podane zostały wskaźniki Rw laboratoryjne dla ułatwienia odniesienia się do badań producenta systemu.
25 Próbki i powierzchnie wzorcowe Na życzenie GW porzygotuje do 3 różnych próbek / powierzchni wzorcowych - do akceptacji, które mogą zostać rozliczone jako roboty przedmiarowe.
26 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
27 Czyszczenie po wykonanych robotach Wszczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL