AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Izolacje termiczne i akustyczne nie mogą mieć pomyłek w wykonaniu ze względu na swoja bardzo waza funkcję dlatego musimy uwzględnić poniższe warunki w umowach z firmami od izolacji budynków oraz akustyki budowli. Często poniższe zapisy przydają się również przy realizacji termomodernizacji budynków i domów..

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA I WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH I AKUSTYCZNYCH W BUDYNKACH ORAZ REMONTACH WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement" oraz wytycznymi dostawców systemów, dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW. Zapewnienie ciągłości robót. Podwykonawca odpowiedzialny jest za wlasny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Prowadzenie robót Na podwykonawcy spoczywa obowiązek udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących określonego obszaru prac, których celem jest ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, koordynacji z innymi branżami i uczestnikami robót na danym obszarze. Wszelkie zauważone błędy projektowe należy zgłosić GW przed rozpoczęciem określonych robót, wraz z zaproponowaniem równoważnego rozwiązania.
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów.
5 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót; obrobienie elementów niezaleznie od kształtu, wykończenie krawędzi i stykow płaszczyzn oraz obróbka zawiesi instalacyjnych; stosowanie niezbędnych taśm uszczelniających styk połączeń płyt z wełny mineralnej z wkładka aluminiową (zgodnych z zaleceniami producentów systemów), a także wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót zgodnie z projektem.
6 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
7 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
8 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
9 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeżeli jest wymagany
10 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
11 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu, zniszczeniu lub zabrudzeniu. Należy stosować taśmy niepozostawiające sladów w celu zabezpieczenia stolarki i innych elementów, zabezpieczenia uprzednio wykonanych posadzek przed trwałym zanieczyszczeniem oraz przebarwieniem, a także zabezpieczenie wszelkich innych elementów w tym sieci instalacyjnej narażonych na zabrudzenie, uszkodzenie lub zniszczenie podczas prowadzenia robót.
12 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Podwykonawca zobowiązany jest do wlaściwego przygotowania podłoża pod prowadzenie robót. Poza standardowymi robotami przygotowawczymi wynikajacymi z techniki i specyfiki prowadzonych robót, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z powierzchni izolowanych pozostałych grudek zaprawy, zachlapań i wystających ziarenek piasku, odtłuszczenie, oczyszczenie z pyłu i kurzu. Nierowności podłoża do 20 mm nie wpływa na cenę kontraktową.
13 Obmiar robót wg. faktycznego wykonania zakresu. Potrąca się powierzchnie otworów większe od 1,0 m2. Powierzchnię izolowanych sufitów, ścian, belek oblicza się w ich rozwinięciu. Otwory o powierzchni większej od 1 m2 odlicza się doliczając jednocześnie do powierzchni ścian powierzchnię izolowanych ościeży ze współczynnikiem 1,5. Doliczaną powierzchnię ościeży oblicza się jako iloczyn długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnic lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic.
14 Obrabianie ościeży Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich ościeży wskazanych przez GW w obrębie swojego obszaru prac, nawet jeżeli wskazanie to nastąpi po zakończeniu wykonania prac głównych.
15 Podwykonawca dopuszcza etapowe prowadzenie robót.
Rozliczenie etapowego wykonania robót.
Rozbicie robót w czasie na 2 etapy może nastąpić z woli GW. Rozliczenie robót może zostać rozbite w taki sposób że: ułożenie wełny to 70% ceny jednostkowej robót, a wykonanie warstwy wykończeniowej jako pozostałe 30% ceny jednostkowej.
16 Wysokość wykańczania ścian Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót na określoną przez dokumentację projektową i GW wysokość ściany.
17 Obrabianie otworów drzwiowych i innych Powykonawca zobowiązany jest do wykonania, obłozenia wszystkich otworów, glifów drzwiowych i innych wskazanych przez GW w obrębie swojego obszaru prac. W cenie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, elementy, konieczne do prawidłowego ich wykonania. Podwykonawca akceptuje etapowanie prac, nawet jeżeli wskazanie to nastąpi po zakończeniu wykonania prac głównych. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL