AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Prace malarskie są robotami budowlanymi będącymi pracami końcowymi dlatego warto zadbać o ich należyta jakość i precyzję, poniżej prezentujemy podstawowe zapisy pomocne w doprecyzowaniu zagadnień i jakości jaka nas interesuje przy ich wykonywaniu przez wyspecjalizowana firmę malarską.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA MALOWANIA WNĘTRZA DOMU - WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH - DOBRE FIRMY MALARSKIE WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów.
4 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
6 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeśli wymagany
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
9 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót malarskich Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu, zniszczeniu lub zabrudzeniu. Należy przez to rozumieć m.in. stosowanie niepozostawiających sladów taśm w celu zabezpieczenia ościeży i ościeżnic, zabezpieczenia uprzednio wykonanych posadzek przed trwałym zanieczyszczeniem oraz przebarwieniem a także zabezpieczenie wszelkich innych elementów narażonych na zabrudzenie, uszkodzenie lub zniszczenie podczas prowadzenia robót.
10 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Podwykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót malarskich. Poza standardowymi robotami przygotowawczymi wynikajacymi z techniki i specyfiki prowadzonych robót, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia pozostałych grudek zaprawy z powierzchni ściany, zachlapań i wystających ziarenek piasku, oczyszczenie z pyłu i kurzu podłoża, przygotowanie zaprawy (szpachlówki lub kitu) w zależności od rodzaju tynku i naprawa pęknięć oraz uszkodzeń (nie przekraczających 2% powierzchni ściany).
11 Obmiar robót Przy malowaniu ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, wówczas potrąca się powierzchnię otworów mierzone w świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając malowanie powierzchni ościeży. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Powierzchnię malowanych sufitów oblicza się w rozwinięciu powierzchni malowanych.
12 Malowanie elementów nie malowanych w trakcie prac głównych Podwykonawca zobowiązany jest do pomalowania wszystkich elementów wskazanych przez GW w obrębie swojego obszaru prac, nawet jeżeli wskazanie to nastąpi po zakończeniu wykonania prac w danym obszarze.
13 Elementy dodatkowe i pomocnicze prowadzonych prac Podwykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie elementy dodatkowe i pomocnicze niezbędne do należytego wykonania robót.
14 Rozliczenie etapowego wykonania robót Przy malowaniu dwukrotnym wraz z gruntowaniem, wykonanie i rozliczenie robót może zostać rozbite w taki sposób że: gruntowanie i pierwsza warstwa malarska   traktowane są po 33% ceny jednostkowej robót, a wykonanie drugiej warstwy malarskiej pozostałe 34% ceny jednostkowej robót. Rozbicie robót na 2 lub 3 etapy może nastąpić z woli GW. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania trzeciej warstwy malarskiej - z woli GW - rozliczenie za nią nastąpi w stosunku 1/3 ceny jednostkowej danego typu robót.
15 Dostawa materiału Zleceniodawca przekaże informacje na temat dostawcy materiału głównego jaki będzie jedynym dopuszczalnym do stosowania na obiekcie lecz w obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót.
16 Wykonanie prób kolorów Na podwykonawcy spoczywa obowiązek wykonania prób kolorów, jeśli będzie wymagane, aż do momentu akceptacji przez architekta.
17 Wysokość wykańczania ścian Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót malarskich na określoną przez dokumentację projektową i GW wysokość ściany.
18 Inatalacje elektryczne i mechniczne Przyjmuje się, że wszystkie instalacje elektrycznyne i mechaniczne natynkowe wymagające malowania są wykonane w cenie jednostkowej wykonania powłok malarskich ścian lub sufitów.
19 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy. GW wskaże sieci i instalacje, które będą musiały być zabezpieczone przed zamalowaniem i zabrudzeniem.
20 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
21 Czyszczenie po wykonanych robotach W szczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco.
22 Wykończenie estetyczne Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wykończeń estetycznych w postaci wypełnienia naroży, styków ościeżnic z murami i innych podobych elementów - masą akrylową / silikonową 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL