AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Roboty drogowe, prace chodnikowe etc, to zakresy prac budowlanych rządze się swoimi normami dlatego jeśli komuś nie sa one bliskie, to uwzględniamy poniżej najważniejsze zapisy jakie należy przyjąć przy pracach drogowych i wymagać od wykonawców.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK POPRAWNIE WYKONAĆ CHODNIK PODJAZD DROGĘ CZY INNY ELEMENT ROBÓT DROGOWYCH WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów do 3 dni od udzielenia zlecenia.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Zgodność stosowanych materiałów Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami.
3 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów.
5 Maszyny i urządzenia itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
6 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
7 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
8 Obsługa geodezyjna robót W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jest wymagany
9 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
10 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót Podwykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu lub zniszczeniu z powodu prowadzonych przez podwykonawcę robót.
11 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Powykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót.
12 Prowadzenie robót Na podwykonawcy spoczywa obowiązek udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących określonego obszaru prac, których celem jest ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, koordynacji z innymi branżami i uczestnikami robót na danym obszarze. Wszelkie zauważone błędy projektowe należy zgłosić GW przed rozpoczęciem określonych robót, wraz z zaproponowaniem równoważnego rozwiązania. Do prowadzenia robót należy stosować jak najmniej uciążliwe technologie, np. stabilizacja musi być wykonana w sposób nie pylący.
13 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót.
14 Dostawa materiału Na podwykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia materiałów na miejsce wbudowania. W obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót. Podwykonawca odpowiedzialny jest za własny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
15 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
16 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru, w cenie należy uwzględnić mycie warstw wiążącej przed wykonaniem warstwy ścieralnej
17 Ruch technologiczny Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że po wykonanych przez niego warstwach konstrukcyjnych, może odbywać się ruch technologiczny. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL