AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Sufity podwieszone, obniżone ze względu na swoją różnorodność prac posiadają bardzo wiele odmian i wymogów czy wytycznych jakie powinny posiadać i spełniać, dlatego na podstawie prac z zakresu sufitów gipsowo-kartonowych, rastrowych higienicznych oraz sufitów podwieszonych cementowych opracowana została poniższa informacja zawierająca wiąże informacje jakie należy uwzględnić ustalając z firmą wykończeniową prace i cenę.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK POPRAWNIE WYKONAĆ SUFIT PODWIESZONY OBNIŻONY W POKOJU KUCHNI CZY ŁAZIENCE WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów oraz systemu do 3 dni od udzielenia zlecenia.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Zgodność stosowanych materiałów Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami, m.in. normami PN-EN 520.2006 oraz PN-EN 13501-2
3 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" (wyd. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)
5 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż], rusztowanie musi posiadać certyfikat CE
6 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
7 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
8 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeśli wymagany
9 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
10 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu lub zniszczeniu z powowdu prowadzonych przez podwykonawcę robót.
11 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Powykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót.
12 Obmiar robót Wg. faktycznego wykonania zakresu sufitów w m2 oraz pionowych załamań w m2 lub mb, z obmiaru nie wytrąca się otworów poniżej 1m2. Nieopłytowana część konstrukcji, nie jest podstawą rozliczenia.
13 Prowadzenie robót Na podwykonawcy spoczywa obowiązek udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących określonego obszaru prac, których celem jest ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, koordynacji z innymi branżami i uczestnikami robót na danym obszarze. Wszelkie zauważone błędy projektowe należy zgłosić GW przed rozpoczęciem określonych robót, wraz z zaproponowaniem równoważnego rozwiązania. Płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz zaimpregnować cięte krawędzie i otwory. Należy stosować materiały szpachlowe odpowiednie do stosowanych płyt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zewnętrznych, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  Podwykonawca wziął pod uwagę, że wsytepują stropy typu TT, które wymagają wymian, mocowania może odbywać się do płyt lub w połowie wysokości żeber. Podwykonawca przyjął do wiadomości, iż w przypadku mocowania się przez wykonaną uprzednio izolację, naruszenie zarstw izolacyjnych zostanie naprawione zgodnie z systemem tej izolacji. Wykonawca wytyczy również wszelkie niezbędne otwory i przejścia, w tym również instalacyjne. 
14 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót (w tym płytowanie); obliczenia statyki sufitów; obrobienie i zabudowanie wymaganych wnęk, słupów i rygli oraz innych elementów, niezaleznie od kształtu, zgodnie z projektem; stosowanie niezbędnych taśm uszczelniających do łączenia płyt, a także wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót zgodnie z projektem i przyjętym systemem. W przypadku zamiany systemów sufitowych projektowych, na systemy o odporności ogniowej (zgodnie z przedmiarem robót), podwykonawca ujął w cenie zamianę płyt oraz wszystkich niezbędnych elementów systemu.
15 Projekt warsztatowy sufitów Podwykonawca wykona projekt warsztatowy z uwzględnieniem między innymi:
 istniejących i planowanych instalacji wszelkeigo typu, montaż elementów instalacyjnych (jak opraw oświetleniowych, tryskaczy, kratek wentylacyjnych, rewizji, czujników szelkiego typu, kamer, oprzyrządowania teletechnicznego), właściwe skoordynowanie branżowo usytułowanie konstrukcji nośnej sufitów, pśrednich podwieszeń oraz podkonstrukcji jeśli wymagane.
16 Dostawa materiału Na podwykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia materiałów na stanowisko pracy. Zleceniodawca przekaże informacje na temat dostawcy systemu jaki będzie jedynym dopuszczalnym do stosowania na obiekcie, lecz w obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót. Podwykonawca odpowiedzialny jest za własny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
17 Połączenia sufitów z innymi elementami oraz dylatacje Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych połączeń zgodnie z zasadami wybranego systemu, projektu warsztatowego oraz zasad sztuki budowlanej. Przez połączenia należy rozumieć wszelkie niezbędne połączenia oraz dylatacje stałe, ruchome i inne, poziome i pionowe oraz dylatacje systemowe. Dylatacje należy rozmieścić zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu i w sposób skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez GW z uwzględnieniem odształceń i drgań trybun. Podwykonawca przyjął do wiadomości, iż ściany z GK wykonywane są w systemie Lafarge dlatego stosowane systemy sufitowe muszą być kompatybilne ze ścianami.
18 Klatki schodowe Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót na wszystkich elementach klatek schodowych, wchodzących w zakres przestrzenny realizowanych robót przez siebie, jeśli konieczność takich robót będzie miała miejsce.
19 Dodatkowe konstrukcje wzmacniające, wymiany, obejścia instalacji i likwidacja kolizji Powykonawca ujął je w cenie.
20 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
21 Otworowanie Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych otworów i przejść. Otwory bez odporności ogniowej należy zabezpieczyć, a z odpornością ogniową należy wykończyć i  przygotować do zamknięcia (zamknięcie po stronie instalatorów). Podwykonawca ujął w cenie konieczność wykonywania podkonstrukcji i drewiaych przekładek drewnianych pod osprzęt, którego ciążar lub sposób mocowania nie pozwalają na bezpośrednie osadzenie w suficie podwieszonym. W cenie sufitów ujęte została konieczność wszelkich obejść i wycięć w ruszcie sufitu podwieszonego.
22 Rozliczenie etapowe robót Rozliczenie etapowe robót, dla rozliczń cząstkowych następuje wg poniższego schematu:
80% ceny jednostkowej - konstrukcja wraz z podwójnym płytowaniem i szpachlowaniem pomiędzy warstwami
20% ceny jednostkowej - końcowe szpachlowanie i dokumentację powykonawczą
23 Akustyka sufitów Podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań akustycznych R'w zgodnie z projektem.
24 Próbki i powierzchnie wzorcowe Na życzenie GW porzygotuje do 3 różnych próbek / powierzchni wzorcowych - do akceptacji, które mogą zostać rozliczone jako roboty przedmiarowe.
25 Czyszczenie Podwykonawca odkurzy i oczyści instalacje i urządzenia wystepujące nad wykonywanym sufitem podwieszonym. Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
26 Czyszczenie po wykonanych robotach Wszczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL