AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Prace tynkarskie czyli podstawa naszych prostych, gładkich i przyjemnych w dotyku ścian. Nie tylko ważnym jest rodzaj materiału tynkarskiego ale także wymogi w stosunku do tynku i firmy realizującej prace. Jaki tynk jest najlepszy, akrylowy, silikonowy, cementowo-wapienny, gipsowy? Najlepszy jest ten prosty, nie pękający, zdrowy do mieszkania i tani, uwzględnij proszę poniższe informacje.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK POPRAWNIE WYKONAĆ TYNKI ŚCIENNE CEMENTOWO WAPIENNE ORAZ GIPSOWE I INNE WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów.
4 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
6 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeśli wymagany
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
9 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót tynkarskich Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu. Należy przez to rozumieć m.in. stosowanie niepozostawiających sladów taśm w celu zabezpieczenia ościeży i ościeżnic, zabezpieczenia uprzednio wykonanych posadzek przed trwałym zanieczyszczeniem oraz przebarwieniem oraz zabezpieczenie wszelkich innych elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas prowadzenia robót.
10 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Powykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót tynkarskich. Poza standardowymi robotami przygotowawczymi wynikajacymi z techniki i specyfiki prowadzonych robót, wykonawca w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, zobowiązany jest do pomalowania antykorozyjnie elementów stalowych narazonych na bezpośredni kontakt z wyprawą tynkarską.
11 Obmiar robót Z powierzchni wypraw tynkarskich i gładzi odlicza się powierzchnie nie otynkowane, jeżeli każda z nich jest większa od 1 m2. Odlicza się również otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jeżeli ich ościeża nie są tynkowane. Otwory o powierzchni większej od 3 m2 odlicza się, doliczając jednocześnie do powierzchni ścian, powierzchnię tynkowanych ościeży ze współczynnikiem 1,5. Doliczaną powierzchnię ościeży oblicza się jako iloczyn długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnic lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic.
12 Wykonanie ościeży Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich ościeży wskazanych przez GW w obrębie swojego obszaru prac, nawet jeżeli wskazanie to nastąpi po zakończeniu wykonania prac głównych.
13 Elementy dodatkowe i pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie elementy dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. obowiązkowo stosowanie listw typu APU (wszystkie tynkowane połączenia ze stolarką lub ślusarką), kątowniki narożne (aluminiowe dla tynków gipsowych oraz aluminiowe lub stalowe dla tynków cem-wap.) oraz wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót.
14 Grubości warstw tynkarskich Warstwy tynkarskie należy wykonać zgodnie z kartami materiałowymi producentów, z zachowaniem wszelkich norm i wytycznych dotyczących grubości oraz warunków i sposobu wykonywania. Wykonawca otrzymuje dopłatę zgodną z wyceną, za średnią wartość pogrubienia tynku na płaszczyźnie rozliczeniowej powyżej 25mm.
15 Dostawa materiału Na podwykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia materiałów na stanowisko pracy. Prace prowadzone są w technice workowej, ewentualnie silosowej jeśli będą możliwości techniczne postawienia silosów na placu budowy. Zleceniodawca przekaże informacje na temat dostawcy materiału głównego jaki będzie jedynym dopuszczalnym do stosowania na obiekcie lecz w obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót.
16 Osadzanie elementów w ścianach Powykonawca zobowiązany jest do osadzenia w ścianach puszek elektrycznych i wszelkich innych osprzętów instalacjinych montowanych w tynku wraz z ich pozycjonowaniem oraz zachowaniem poziomów, pionów i głębokości osadzenia zgodnie z wytycznymi projektu instalacji.
17 Wyprawy tynkarskie klatek schodowych Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót tynkarskich na wszystkich elementach klatek schodowych, wchodzących w zakres przestrzenny realizowanych robót przez siebie.
18 Wysokość wykańczania ścian Powykonawca zobowiązany jest do wykonania robót tynkarskich na określoną przez dokumentację projektową i GW wysokość ściany.
19 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
20 Technika workowa i silosowa Jeśli będzie możliwość zastosowania techniki silosowej to w obowiązku podwykonawcy jest przestawianie silosów i usuwanie kolizji położenia silosów z innymi pracami prowadzonymi na budowie.
21 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
22 Czyszczenie po wykonanych robotach Wszczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL