AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Wykładziny sposoby klejenia wykonania i realizacji Wykładzina czy dywan czy linoleum albo wykładzina pastylkowa lub z PCV, wszystkie te typy znalazły odzwierciedlenie w poniższej tabeli wymogów i wytycznych prac budowlanych tego zakresu. Wszystko po to by uniknąć pomyłek i niedomówień ze strony firm wykonawczych..

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK POPRAWNIE POŁOŻYĆ PRZYKLEIĆ WYKŁADZINĘ W ROLCE LUB W PŁYTKACH CZY LINOLEUM WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów oraz systemu, próbek materiałowych do 3 dni od udzielenia zlecenia.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Zgodność stosowanych materiałów Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami
3 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów
5 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż], rusztowanie musi posiadać certyfikat CE
6 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót. Wymóg stosowania technologii nie pylących.
 
7 Technologia wykonywania robót Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
8 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny powykonawczy - jeśli wymagany
9 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
10 Zabezpieczenie istniejących elementów obiektu w rejonie prowadzonych robót Powykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich elementów obiektu, w rejonie wykonywania swojej pracy, w taki sposób, by nie uległy one uszkodzeniu lub zniszczeniu z powowdu prowadzonych przez podwykonawcę robót.
11 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Powykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża pod prowadzenie robót. Przygotowanie podłoża polega między innymi na: odkurzeniu, odpyleniu, usunięciu ewentualnych pozostałości budowlanych, szlifowaniu jastrychów, uzupełnianiu wylewek w bezpośrednim sąsiedztwie ścian, gruntowanie itp. Podwykonawca przyjął do wiadomości, że jastrychy są wykonane zgodnie z dokładnością przedstawioną w SST Architektira i SST Konstrukcja
12 Obmiar robót Wg. faktycznego wykonania zakresu wykładzin w m2 oraz progów w mb, z obmiaru nie wytrąca się otworów poniżej 1m2.
13 Prowadzenie robót Na podwykonawcy spoczywa obowiązek udziału w naradach koordynacyjnych dotyczących określonego obszaru prac, których celem jest ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac, koordynacji z innymi branżami i uczestnikami robót na danym obszarze. Wszelkie zauważone błędy projektowe należy zgłosić GW przed rozpoczęciem określonych robót, wraz z zaproponowaniem równoważnego rozwiązania. Podwykonawca ujął w cenie odpowiednią chemię do kładzenia wykładzin, pozwalającą na montaż na jastrychu cementowym i anhydrytowym. W cenie oferty ujęte zostało usunięcie taśm i izolacji przypodłogowych wywiniętych nadmiernie na ścianę. Wykładziy PCV wymagające spawania muszą mieć przed wykonaniem tej operacji frezowane rowki na styku wykładzin.
14 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze prowadzonych prac Powykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót; obrobienie i zabudowanie wymaganych wnęk, przejść instalacji i grzejników, gniazdek,  słupów oraz styków ze szklaną elewacją jak i  innych elementów, niezaleznie od kształtu, zgodnie z projektem i specyfiką prowadzonych robót, a także stosowania wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót.
15 Projekt warsztatowy Podwykonawca wykona projekt warsztatowy z uwzględnieniem między innymi:
 kształtu pomieszczeń, układu dylatacji wykładzi, kierunków układania, szczegółow połączeń z innymi okładzinami podłogowymi, ściennymi, progami drzwiowymi, elewacją itp.
16 Dostawa materiału Na podwykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia materiałów na stanowisko pracy. W obowiązku i zakresie prac wykonawcy leży dostarczenie materiału i zapewnienie ciągłości robót. Podwykonawca odpowiedzialny jest za własny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami. Dostarczony materiał musi być jednorodny, pochodzić z jednego źródła oraz być zgodny z przedstawioną i zaakceptowaną próbką.
17 Połączenia z innymi elementami oraz dylatacje Powykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych połączeń zgodnie z projektem warsztatowym oraz zasadami sztuki budowlanej. Przez połączenia należy rozumieć wszelkie niezbędne połączenia oraz dylatacje stałe, ruchome i inne oraz dylatacje systemowe. Dylatacje należy rozmieścić w sposób skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez GW. Podwykonawca wykona w taki sposób dylatacje pomiędzy ścianą a wykładziną, aby cokół na łączeniu tych powierzchni, przykrył powstałą przestrzeń, z uwzględnieniem odkształceń.
18 Odcień koloru Dostawca wykładziny zgodnie z zaakceptowaną kolorystycznie próbką.
19 Cokoły Powykonawca ujął je w cenie montaż cokołów do podloża ścian wykonanego z różnych materiałów i okładzin ściennych. Cokół musi być w kolorze identycznym z wykładziną. Podwykonawca ujął w cenie miejscowe uzupełnienie odchyłek cokołu od ścian dopasowaną kolorystycznie masą akrylową. Cokół należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez GW wzorem, w tym między innymi łączenie pod wymaganym kątem.
20 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru leży po stronie podwykonawcy. Zabezpieczenie musi być zgodne z technologią stosowaną przez wykonawcę. Podwykonawca przyjmuje do wiadomości, że po wykonanyej wykładzinie możliwy jest ruch i w gestii podwykonawcy leży należyte jego zabezpieczenie.
21 Otworowanie Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych otworów i przejść oraz ich zamknięcia i obrobienia zgodnie z zaakceptowaną technologią.
22 Próbki i powierzchnie wzorcowe Podwykonawca na życzenie GW porzygotuje do 3 różnych, bezpłatnych próbek o powierzchni do 5m2
23 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru. Podwykonawca ujął w cenie mycie, pdkurzanie i konserwację do odbioru końcowego przez zamawiającego. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl 

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL